Leden login | Volg ons op:  

 

Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN HET NEDERLANDSCH TANDHEELKUNDIG GENOOTSCHAP

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap (hierna: NTG ) verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van het NTG, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan het NTG verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, Brouwersgracht 26, 1013 GW Amsterdam, tel. 0644466284, KvK 40477770
De functionaris leden (penningmeester) is bereikbaar via email: retseemgninnep.[antispam].@tandheelkundiggenootschap.nl

2. Welke gegevens verwerkt het NTG en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  2. b) adresgegevens eventueel postadres
  3. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  4. d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 Het NTG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. b) naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het NTG;
  3. c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met het NTG en je te informeren over de ontwikkelingen van het NTG.

 

E-mail berichtgeving:

Het NTG gebruikt je naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsberichten met informatie over activiteiten toe te sturen.

3. Bewaartermijnen
Het NTG
verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft het NTG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het NTG gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van het NTG kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het NTG zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop het NTG je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ofni.[antispam].@tandheelkundiggenootschap.nl.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

Contact

Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap

ofni.[antispam].@tandheelkundiggenootschap.nl

 

Menu

Ons Genootschap

Het genootschap stelt zich ten doel de bevordering van de tandheelkunde gezien vanuit de ontwikkelingen op het maatschappelijk vlak en in de tandheelkundige of daaraan verwante wetenschap.

Het genootschap tracht dit doel te bereiken door onder andere het houden van vergaderingen tot het behandelen van onderwerpen met betrekking tot de theorie en de praktijk van de tandheelkunde, welke onderwerpen bij voorkeur door de leden worden ingeleid.